فرش قسطی میخوام

https://www.neginhelal.com/buy-carpet-installments/

2- مزید خرید مستقیم فرش از کارخانه چیست؟ البته فرشهای پلیاستر، به اندازه فرشهای دیگر مانند نایلونی بادوام نیستند و به درد اتاقهای پررفت و آمد نمیخورند. فرشهای پلیاستری در سبک و کیفیتهای گوناگون و با هر بودجهای